ce660621d476d70e1aa4f6a3d4af.big_

Cestmir Amort Ruska Vojska u Nas: 1798-1800

400.00 руб.

Добавить в корзину

Описание товара

Купить Cestmir Amort Ruska Vojska u Nas: 1798-1800

Kniha, kterou pfedkladame ctenafi, se za-byva usekem dejin naseho narodnfho obro-zenf, ktery dosud nebyl nasimi historiky dukladneji zpracovan.

Jsou to pochody ruskych vojsk pod vedenim velkeho ruskeho vojevudce Suvorova nasfm lizemim na bo-jiste do Italie a zpet v dobe, kdy se fada evropskych statu spojila v koalici proti Na-poleonove Francii; Suvorov byl velitelcm sjednocenych sil evropskych mocnafii. Pochody ruskych vojaku, styk s lidem nejvet-siho slovanskeho naroda, ktery prokazoval na bojistfch Evropy skvelou odvahu a bo-jovnost, pusobily na narodni hrdost naseho lidu a mocne podnftily jeho narodnf uvedo-menf.

Autor se v prvnich kapitolach sve prace zabyva hospodafsko-spolecenskymi zme-nami uvnitf nasi spolecnosti na pfelomu XVIII. a XIX. stoleti, ktere byly pfedpokla-dem narodnfho obrozenf. Pfichod ruskych vojsk a jejich pobyt v ceskych, moravskych a slovenskj’ch mestech a vesnicfch je рак mocnym popudem к sirokemu rozvoji narodnfho obrozeni.

Autor sleduje pochody…

.
Купить Cestmir Amort Ruska Vojska u Nas: 1798-1800

Похожие товары

Купить В. П. Бутромеев Иллюстрированный календарь русской природы (подарочное издание)

В. П. Бутромеев Иллюстрированный календарь русской природы (подарочное издание)

Подробнее

Купить Искусство быть свободным. Восемь законов манипуляции

Искусство быть свободным. Восемь законов манипуляции

Подробнее