ce660621d476d70e1aa4f6a3d4af.big_

Cestmir Amort Ruska Vojska u Nas: 1798-1800

400.00 руб.

Добавить в корзину

Описание товара

Купить Cestmir Amort Ruska Vojska u Nas: 1798-1800

Kniha, kterou pfedkladame ctenafi, se za-byva usekem dejin naseho narodnfho obro-zenf, ktery dosud nebyl nasimi historiky dukladneji zpracovan.

Jsou to pochody ruskych vojsk pod vedenim velkeho ruskeho vojevudce Suvorova nasfm lizemim na bo-jiste do Italie a zpet v dobe, kdy se fada evropskych statu spojila v koalici proti Na-poleonove Francii; Suvorov byl velitelcm sjednocenych sil evropskych mocnafii. Pochody ruskych vojaku, styk s lidem nejvet-siho slovanskeho naroda, ktery prokazoval na bojistfch Evropy skvelou odvahu a bo-jovnost, pusobily na narodni hrdost naseho lidu a mocne podnftily jeho narodnf uvedo-menf.

Autor se v prvnich kapitolach sve prace zabyva hospodafsko-spolecenskymi zme-nami uvnitf nasi spolecnosti na pfelomu XVIII. a XIX. stoleti, ktere byly pfedpokla-dem narodnfho obrozenf. Pfichod ruskych vojsk a jejich pobyt v ceskych, moravskych a slovenskj’ch mestech a vesnicfch je рак mocnym popudem к sirokemu rozvoji narodnfho obrozeni.

Autor sleduje pochody…

.
Купить Cestmir Amort Ruska Vojska u Nas: 1798-1800

Похожие товары

Купить Уильям З. Фостер Закат мирового капитализма

Уильям З. Фостер Закат мирового капитализма

Подробнее

Купить Курс русского языка. Электронный репетитор-тренажер

Курс русского языка. Электронный репетитор-тренажер

Подробнее